Th.S Nguyễn Thu Hà

Thạc sĩ (Saint Peterburg Conservatory) , Giảng viên Violin.