Thanh TrườngNS Thanh Trường
 Giảng viên Trống/ Drums Teacher. in Hanoi Musicland.