Đăng ký học và thi lấy chứng chỉ Âm nhạc Quốc tế Australia AMEB tại Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Music Land Hà Nội,

Kính mời học viên mọi lứa tuổi, trình độ và các phụ huynh đến Trung tâm đào tạo âm nhạc Music Land Hanoi để được tư vấn miễn phí, đăng ký theo học chương trình đào tạo âm nhạc quốc tế AMEB và thi lấy chứng chỉ Âm nhạc Quốc tế piano, violin, guitar... do Hội đồng chấm thi Âm nhạc Australia phối hợp với Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Musicland Hanoi thực hiện từ 1/2019. Các kỳ thi cấp chứng chỉ âm nhạc quốc tế AMEB có giá trị trong và ngoài Australia, dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào các tháng 3, 6, 8, 11, 
Đại diện AMEB Australia tại Hà Nội:
Tiến sĩ Nguyễn Tài Hưng (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)
168 Hào Nam, liên hệ: 0933 180 166 (24/7).
musiclandvietnam@gmail.com
https://www.facebook.com/musiclandhanoi
www.musiclandvietnam.com

- Danh tiếng của AMEB được xây dựng hơn 100 năm nay từ các kỳ thi tại Úc cũng như từ các liên kết với các trường Đại Học lớn và các Bộ Giáo Dục của Úc.
- AMEB, cơ quan hàng đầu của Úc tổ chức các kỳ thi về âm nhạc, nghệ thuật, bao gồm Đàn Phím, Piano, Keyboard, Violin, Đàn Dây, Guitar, Nhạc cụ Hơi, Kèn Đồng, Hát, Nhạc cụ Gõ, Hòa Tấu...
- Bằng cấp của AMEB quy định chuẩn quốc tế và là thước đo sự xuất sắc. Các bằng cấp được công nhận trên toàn nước Úc và quốc tế. Kể từ khi được thành lập cách đây trên 100 năm, AMEB ước tính đã tổ chức hơn 7.000.000 kỳ thi.
- Chương trình học của AMEB được biên soạn bởi các nhà giáo dục và các nhạc sĩ hàng đầu của Úc, sử dụng các phương pháp sư phạm phù hợp với học sinh Úc và học sinh quốc tế.

AMEB, Australia’s leading provider of examinations for music now in Hanoi at Musicland School of Music. Piano, Electronic Guitar, Violin, Saxophone, Vocal, Drums...
AMEB Australia. Contact in Hanoi:
Dr. Nguyen Tai Hung (Việt Nam National Academy of Music)
168 Hào Nam, liên hệ: 0933 180 166 (24/7).
https://www.facebook.com/musiclandhanoiEnglish

Vietnamese

AMEB, Australia’s leading provider of examinations for music, speech and drama.

AMEB, cơ quan hàng đầu của Úc tổ chức các kỳ thi về âm nhạc, diễn thuyết, và kịch nghệ.

The reputation of AMEB is built upon over 100 years of examinations in Australia and links to major Australian Universities and Ministries of Education.

Danh tiếng của AMEB được xây dựng hơn 100 năm nay từ các kỳ thi tại Úc cũng như từ các liên kết với các trường Đại Học lớn và các Bộ Giáo Dục của Úc.

AMEB sets the standards for excellence in music, speech and drama in Australia and beyond.

AMEB định các chuẩn mực về sự xuất sắc trong âm nhạc, diễn thuyết và kịch nghệ tại Úc và ngoài Úc.

AMEB offers syllabuses and examinations in a broad range of subjects:

AMEB cung cấp chương trình học và các kỳ thi với nhiều chủ đề khác nhau:

Music Theory: Written and Online

Lý thuyết Âm nhạc: viết và trực tuyến

Music Teaching

Giảng dạy Âm nhạc

Practice of Music: Keyboard, Strings, Woodwind, Brass, Voice, Percussion, Ensemble

Thực hành Âm nhạc: Đàn Phím, Đàn Dây, Nhạc cụ Hơi, Kèn Đồng, Hát, Nhạc cụ Gõ, Hòa Tấu

Musical Theatre

Ca kịch

Rockschool: For contemporary instruments in partnership with RSL UK

Rockschool: Dành cho các nhạc cụ đương đại với sự cộng tác của RSL Anh quốc

Speech and Drama

Diễn thuyết và Kịch nghệ

AMEB offers a range of quality publications to support students and teachers preparing for exams.

AMEB cung cấp nhiều ấn phẩm chất lượng để hỗ trợ học sinh và giáo viên chuẩn bị cho các kỳ thi.

Proudly Australian

Tự hào là tổ chức của Úc

Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Federal Office

Văn phòng Liên Bang

New South Wales

Tiểu Bang New South Wales

Victoria

Tiểu Bang Victoria

Queensland

Tiểu Bang Queensland

South Australia & Northern Territory

Tiểu Bang Nam Úc và Vùng Lãnh Thổ Tự Trị Bắc Úc

Western Australia

Tiểu Bang Tây Úc

Tasmania

Tiểu Bang Tasmania

Supporting, inspiring and advancing a life-long engagement with music and speech & drama

Hỗ trợ , truyền cảm hứng, và thúc đẩy hoạt động lâu dài với âm nhạc, diễn thuyết và kịch nghệ

 

 

Why choose AMEB?

Tại sao chọn AMEB?

AMEB inspires learning and supports achievement in music, speech and drama.

AMEB truyền cảm hứng cho việc học và giúp đạt được các thành tích trong âm nhạc, diễn thuyết và kịch nghệ.

Internationally recognised qualifications

Bằng cấp được quốc tế công nhận

AMEB qualifications provide an international benchmark and measure of excellence. They are recognised across Australia and internationally. Since its establishment over 100 years ago it is estimated that AMEB has done over 7,000,000 exams.

Bằng cấp của AMEB quy định chuẩn quốc tế và là thước đo sự xuất sắc. Các bằng cấp được công nhận trên toàn nước Úc và quốc tế. Kể từ khi được thành lập cách đây trên 100 năm, AMEB ước tính đã tổ chức hơn 7.000.000 kỳ thi.

Proudly Australian

Tự hào là sản phẩm của Úc

AMEB syllabuses are developed by leading Australian musicians and educators using pedagogical approaches suited to Australian and international students.

Chương trình học của AMEB được biên soạn bởi các nhà giáo dục và các nhạc sĩ hàng đầu của Úc, sử dụng các phương pháp sư phạm phù hợp với học sinh Úc và học sinh quốc tế.

Wide range of music

Phạm vi âm nhạc rộng lớn

Each syllabus contains a broad range of repertoire and musical styles from classical to popular to contemporary designed to engage modern students and allow them flexibility when selecting their programs.

Mỗi chương trình học hàm chứa một phạm vi rộng lớn các tiết mục và thể loại âm nhạc từ cổ điển đến đại chúng đến đương đại , được thiết kế nhằm thu hút các học sinh đương thời và cho phép họ uyển chuyển lựa chọn chương trình của mình.

Beginners to advanced levels

Từ Vỡ lòng đến Cao cấp

AMEB examinations can take students from their first beginnings through to advanced levels and diplomas. AMEB syllabuses can add to and enrich school and tertiary music tuition. The advanced grades and diplomas can support the establishment of professional careers in conservatoriums and concert performing.

Các kỳ thi của AMEB có thể dẫn dắt học sinh từ lúc mới bắt đầu lên đến các bậc cao cấp và văn bằng diploma. Chương trình học của AMEB có thể bổ sung và làm phong phú chương trình học âm nhạc ở bậc phổ thông và đại học. Bằng diploma và các chứng chỉ cấp độ cao có thể giúp xác lập nghề nghiệp chuyên môn ở nhạc viện và biểu diễn hòa nhạc.

Supporting publications

Các ấn phẩm hỗ trợ

AMEB publications are a cost effective and convenient way to purchase a range of repertoire. They are produced in Australia and overseas to the highest editorial standards, and remain valid for many years.

Mua các ấn phẩm của AMEB tiết kiệm được chi phí và tiện lợi để có được đa dạng vốn tiết mục. Các ấn phẩm này được xuất bản tại Úc và nước ngoài với tiêu chuẩn biên tập cao nhất và có giá trị trong nhiều năm.

Online courses and exams

Các khóa học và kỳ thi trực tuyến

Online examinations are available in selected grades for Theory of Music, Music Craft, Musicianship and Speech & Performance Theory. Interactive online theory courses are available for students studying Theory of Music.

Các kỳ thi trực tuyến được tổ chức ở một số cấp độ trong lĩnh vực Lý thuyết Âm nhạc, Kỹ xảo Âm nhạc , Kỹ năng Biểu diễn Âm nhạc, Lý thuyết Trình diễn và Thuyết trình. Có các khóa học trực tuyến tương tác dành cho các học sinh học về Lý thuyết Âm nhạc.

Innovative engagement

Tham gia trong môi trường đổi mới

AMEB continues to develop innovative resources to meet the needs of teachers and students in the digital age. Through new online offerings including theory exams and courses, the MyTempo practice app, digital recordings of exam repertoire, social media interaction and more, AMEB engages teachers and students in relevant digital spaces providing more accessible and convenient support for today’s music makers.

AMEB tiếp tục phát triển các nguồn lực đổi mới để đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh trong thời đại kỹ thuật số. Thông qua các dịch vụ trực tuyến mới gồm các kỳ thi lý thuyết và khóa học trực tuyến, phần ứng dụng luyện tập MyTempo, ghi âm kỹ thuật số các bài thi, tương tác trên mạng xã hội và nhiều dịch vụ khác nữa, AMEB giúp giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động trong môi trường kỹ thuật số phù hợp, cung cấp các hỗ trợ tiện nghi và dễ sử dụng cho các nhà viết nhạc của hôm nay.

Teacher support

Hỗ trợ giáo viên

AMEB supports a community of teachers through a tailored program of professional development.

AMEB hỗ trợ các giáo viên thông qua một chương trình thiết kế phù hợp cho việc phát triển nghề nghiệp.

Quality syllabuses

Chương trình học Chất lượng

AMEB syllabuses are designed by leading scholars and performers and are regularly updated. They take into account feedback from teachers, parents, students and any other interested stakeholders.

Chương trình học của AMEB được các nhà biểu diễn và học giả hàng đầu thiết kế và thường xuyên cập nhật. Họ luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của các giáo viên, phụ huynh, học sinh và bất kỳ ai khác có quyền lợi liên quan.

Prestigious history

Một bề dày uy tín

AMEB has been assessing students since 1887 and is the only examinations board that has formal links with Australian Universities and Ministries of Education.

AMEB bắt đầu thẩm định học sinh từ năm 1887 và là hội đồng thi duy nhất có các liên kết chính thức với các trường Đại học và các Bộ Giáo dục Úc.

Why do an exam?

Tại sao phải thi?

Setting goals

Đặt ra các mục tiêu

Having a clearly defined goal can be a powerful motivating force. AMEB syllabuses set educationally appropriate goals and examinations are an opportunity for students to measure themselves against these goals. Performing in front of others also helps to develop poise and confidence.

Xác định mục tiêu rõ ràng có thể tạo ra một động lực mạnh mẽ. Các chương trình học của AMEB đưa ra các mục tiêu giáo dục phù hợp và các kỳ thi là cơ hội để các học sinh đánh giá khả năng của mình so với các mục tiêu này. Việc trình diễn trước người khác cũng giúp phát triển sự tự chủ và tự tin.

Progress through feedback

Tiến bộ từ những góp ý

Each candidate who completes an AMEB exam receives a personal written report from their examiner. This independent feedback encourages the student to progress.

Mỗi thí sinh sau khi hoàn tất kỳ thi AMEB sẽ nhận một bản đánh giá cá nhân từ giám khảo chấm thi. Bản góp ý độc lập này sẽ khuyến khích giúp học sinh tiến bộ.

Recognising achievement

Thành tích được ghi nhận

Each successful AMEB candidate receives an official certificate recognising their achievement. An AMEB certificate is a tangible reminder of a milestone achieved and may provide advantages to students when applying to conservatoriums and universities.

Mỗi thí sinh thi AMEB thành công sẽ nhận được một chứng chỉ chính thức công nhận thành quả của thí sinh. Chứng chỉ AMEB là một nhắc nhở hữu hình về cột mốc quan trọng mà học sinh đã đạt được và có thể tạo lợi thế cho học sinh khi xin vào các nhạc viện hoặc các trường đại học.